Foreningen

Forskellige teams, adfærdsspecialister og kompetente dyrevenner

 

Her ses Karla's ankomst til Danmark

Kasper's Animal Rescue Living Alliance

Karla er en lænkehund fra Bosnien, som blev taget i pleje hos vores formand. Karla ankom til Danmark med sine 2 hvalpe og befinder sig nu i Kolding, hvor hun lever livet frit i et stort hundecenter.

Foreningens mission er at hjælpe så mange udsatte dyr som muligt. Her taler vi ikke kun om hunde, men også herreløse katte i Danmark.

Vi er delt op i forskellige teams, hvor hvert team består af kompetente dyrevenner.

For os skal det også være hyggeligt, at være frivillig, og det er derfor vigtigt at vise stor respekt for hinanden. Vi er mange forskellige mennesker, som alle kæmper for dyrene!

 

Mød vores Karla Team

Administration

Marketing & Fundraising

Vi har følgende indsamlinger åbne nu:
• KARLA KATTEHJEM - støtte til herreløse katte.
• KARLA GENERELT - støtte til udsatte dyr i ind-og udland.

VEDTÆGTER

§ 1. Navn og hjemsted

Foreningens navn er Karla og har hjemsted i Højby Sj.

§ 2. Formål
Karla har til formål at hjælpe udsatte dyr i hovedsageligt i Danmark,
Europa og Asien, men ikke begrænset hertil.
Dette gøres ved –
a. at formidle adoptioner mellem Shelters og samarbejdsorganisationer
fra div. lande og familier i Danmark.
b. at indsamle og videreformidle donationer af. F.eks. kontanter,
dyrefoder og tilbehør, til bl.a. trængende familier, organisationer og
Shelters i DK såvel som udland.
c. at skabe opmærksomhed omkring dyrevelfærd for bl.a. landbrugsdyr,
kæledyr og vilde dyr.

§ 3. Generalforsamling
a. Karla er en ledelsesstyret forening, hvorfor der ikke afholdes
generalforsamling.
b. Ledelsen sættes af den til enhver tid gældende formand. Derudover
vil der være tilknyttet frivillige til foreningen, herunder ansvarlige,
dyrlæger, adfærdsbehandlere og jurister.
c. Ledelsen kan nedsætte arbejdsgrupper af frivillige til de enkelte
projekter, der vil altid være en repræsentant fra ledelsen tilknyttet
som kontaktperson for den enkelte arbejdsgruppe.

§ 4. Ledelse
a. Ledelsen konstitueres af formanden.
b. Ledelsen vil løbende holde møder når formanden eller 2 medlemmer
af ledelsen fremsætter ønske herop. På møderne vil nye projekter
blive diskuteret, der vil blive opdateret på igangværende projekter
samt evalueret på afsluttede projekter.
c. Ledelsesmøder vil som udgangspunkt blive afholdt via skype, google
hangouts eller lign. Tjenester.
d. Ved forslag om større arrangementer er ledelsen beslutningsdygtig
når mindst halvdelen af ledelsen er samlet, ved stemmelighed
vægter formandens stemme afgørende.

§ 5. Regnskab og revision
a. Regnskab føres af foreningens økonomiansvarlige, og årsregnskabet
vil blive fremlagt til revidering af ledelsesgruppen senest ved
udgangen af februar måned det efterfølgende år.
b. Derudover kan ledelsesgruppen efter ønske få fremlagt aktuel status
på regnskab.
c. Regnskabsåret følger kalenderåret.
d. Foreningens midler vil blive opbevaret på foreningens bankkonto.
e. Der vil blive tilknyttet mobilepay til kontoen.
f. Det er formanden og den økonomiansvarlige der er
dispositionsberettigede og som har adgang og råderet til foreningens
konti og netbank.
g. Der påhviler ikke foreningens medlemmer nogen personlig hæftelse
for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 6. Tegningsregler
Foreningen tegnes af formanden og den økonomiansvarlige, enten alene eller
i forening.
a. Foreningen kan oprette lån og kreditter ved sin underskrift af formand
og økonomiansvarlig i forening.
b. Konti kan kun opsiges og lukkes ved underskrift af formand og
økonomiansvarlig i forening.
c. Formanden og den økonomiansvarlige har hver for sig fri råderet over
foreningens midler, konti og netbank på transaktioner på max DKK 10.000,
transaktioner over DKK 10.000 kan kun foretages af formand og
økonomiansvarlig i forening.
d. Den økonomiansvarlige har fri ret til at oprette ekstra konti tilknyttet
foreningens hovedkonto: Ekstra konti kan f.eks. være i forbindelse med
indsamlinger til et givent formål, hvortil indsamlingsnævnet kræver en
separat konto til indsamlede midler.

§ 7. Opløsning
Hvis foreningen lukker, vil en eventuelt positiv kapital tilfalde anden gruppe
der kan leve op til Karlas formål, eller til et internat/
samarbejdsorganisation.

BLIV EN DEL AF TEAMET ELLER STIL SPØRGSMÅL TIL OS

Hvis du vil være frivillig, komme med konstruktiv feedback eller andet er du meget velkommen til at sende os en besked. Vi svarer så hurtigt vi kan, men nogle gange kan der dog gå op til 3 dage, da der kan opstå akutte situationer ved bl.a. gadehunde og udstødte katte.